Sasieta mankomunitatea

Reglamento

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

AGIRIA sinatu aurretik, irakurri DATUEN TRATAMENDUARI BURUZKO INFORMAZIOA

Antes de firmar el DOCUMENTO, debe leer la INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Tratamenduaren

 xedea

 

Ingurumenari (hondakinen birziklapena, diziplina, informazioa, sentsibilizazioa)  buruzko espedienteak izapidetzea.

Estatistikak egitea.

Finalidad del tratamiento

 

 

Tramitación administrativa de expedientes medioambientales (reciclaje de residuos, disciplina, información, sensibilización)

Realización de estadísticas.

Tratamenduaren legitimazioa zein lege-oinarria

Interes publikoa xede duen misioa betetzea edo arduradunari emandako botere publikoak egikaritzea, lege-maila duen arau batek emandako eskumenean oinarritutakoak: Hondakinen eta lurzoru kutsatuei buruzko  uztailaren 28ko  22/2011 Legea; Ingurugiroa babesteko otsailaren 27ko 2/1998 Lege Orokorra eta tokiko araudia.

Legitimación o base jurídica del tratamiento

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable, por derivar de una competencia atribuida por una norma con rango de ley: Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados; Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente y normativa local.

Informazioa kontserbatzeko epea zein irizpideak

Informazio eta diziplina- e -espedienteen izapidetzan.

Balioetsitako epea: 5 urte.

Plazo o criterios de conservación de la información

Durante las fases de tramitación de expedientes de información y disciplina ambiental

Plazo estimado: 5 años.

Profilak egiteko edo erabaki automatizatuak hartzeko asmoa

Ez.

Existencia de decisiones automatizadas o elaboración de perfiles

No.

Datuen lagapena

Eusko Jaurlaritza, Ararteko, Herriaren Defentsarako erakundea, Kontuen Auzitegia eta legez aurreikusitako beste edozein lagapen.

Cesión de datos

Gobierno Vasco, Ararteko, Defensor del Pueblo, Juzgados y Tribunales y otras cesiones que estén previstas legalmente.

Hirugarren herrialdeetara datu-transferentziak

Ez, legezko betebeharra izan ezik.

Transferencia de datos a terceros países

No, salvo obligación legal.

Eskubideak:

(Mugatuta daude, ingurumeneko eta hirigintzako diziplinako prozedurak oztopa ditzaketen neurrian)

1. Datuetan sartzeko eskatzeko eskubidea.

2.*Datuak zuzentzeko, ezerezteko edo tratamenduaren aurka egiteko eskubideak.

3.*Tratamendua murriztea eskatzeko eskubidea.

4. Datuak eramateko eskubidea.

5. Kontrol agintarien aurrean erreklamazioak aurkezteko eskubidea.

Derechos:

(Están limitados en cuanto que son susceptibles de impedir el desarrollo de los procedimientos de control de disciplina medioambiental y urbanística)

1. Derecho a solicitar el acceso a los datos.

2.*Derecho a solicitar la rectificación, supresión o de oposición al tratamiento.

3.*Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento.

4. Derecho a la portabilidad de los datos.

5.Derecho a presentar reclamación ante las autoridades de control.

Tratamenduaren arduraduna

Sasieta Mankomunitatea

Iturralde txikiko industrialdea 3-2º piso; info@sasieta.eus

943.161.555

Responsable del tratamiento

Mancomunidad Sasieta

Iturralde txikiko industrialdea 3-2.solairua, 20.200 Beasain

info@sasieta.eus

943.161.555

Datuak babesteko ordezkaria

P3RSEUS CIBERSEGURIDAD S.L

Harremanetarako datuak: info@sasieta.eus

Delegado/a de protección de datos

P3RSEUS CIBERSEGURIDAD S.L

Datos de contacto:

info@sasieta.eus

Sasieta Mankomunitateak norbanakakoen datuak tratatzeko,  Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoak xedatutakoari jarraituz, baita 2016/679 Erregelamenduak (EB) 2016ko apirilaren 27koak, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarenak, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoak eta 95/46/CE Zuzentaraua indargabetzen duenak xedatutakoari ere.

La Mancomunidad Sasieta procederá al tratamiento de los datos de carácter personal con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales y en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE.

Informazio gehiago nahi baduzu, (www.sasieta.eus) egoitza elektronikoko Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteari eta Segurtasunari buruzko Politikaren atala kontsultatu.

Para más información, consulte en el área de Política de Protección de Datos Personales y Seguridad en la sede electrónica (www.sasieta.eus).

 

Sasieta Mankomunitatea
© 2024 Sasieta Mankomunitatea
Iturraldetxiki Industrialdea 3 | Salbatore auzoa | Beasain | Tel. 943 16 15 55 Fax. 943 16 06 04
Aviso legal | Accesibilidad | Contacto